Over de school

Wij zijn een hartelijke & zorgzame school

Onze kinderen zijn als veelkleurige en diverse vliegers die vrolijk bewegen in het luchtruim. Ze hebben speling en kunnen in belangrijke mate vrij en zelfstandig bewegen, gedragen door de wind. Maar zoals vliegers worden ze ook gestuurd met een touw dat richting geeft en dat kan aangespannen worden, indien nodig.

 

Een school waar geleerd wordt

Van spelen en speling kunnen we spelenderwijs naar spellen en leren: basiskennis verwerven maar ook de wereld, zichzelf en de anderen met de nodige kritische zin leren ontdekken en kennen.

Wat willen we meegeven aan de kinderen?

Wij willen onze kinderen de nodige kennis, vaardigheden en houdingen (attitudes) bijbrengen die helpen om hen te vormen tot volwaardige en gelukkige mensen die zelfbewust hun plaats ontdekken in deze wereld. We willen hen met de nodige speling, zorg en liefde “leren leven”.

Welke waarden willen we vooral bijbrengen?

Naastenliefde

Eerlijkheid en respect

Openheid voor anderen en de wereld

Verantwoordelijkheidszin

Deze visie en waarden worden geïntegreerd in de praktische schoolwerking door:

  • De blijde boodschap te leren ontdekken die Jezus de mensen gegeven heeft;
  • Een hoge graad van welbevinden bij de kinderen na te streven en te bewaken omdat het de basis vormt van alle leren en ontwikkeling;
  • Een zorgbeleid te voeren dat erop gericht is dat alle kinderen erbij horen;
  • Elk kind individueel te benaderen en hem/haar te helpen de eigen bekwaamheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
  • Bijzondere aandacht te besteden aan sociale en communicatieve vaardigheden om assertief en zelfverzekerd in groep te kunnen functioneren;
  • Ook de socio-emotionele, creatieve en sportieve ontplooiing van de kinderen te bevorderen;
  • De drang naar kennis en waarheid te stimuleren;
  • Ruime belangstelling bij te brengen voor al hetgeen leeft in de maatschappij: natuur, technologie, gezondheid, actualiteit, veiligheid, cultuur…;
  • Kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs te verstrekken;
  • Een sfeer te scheppen van respect voor mens en omgeving, waarbij het naleven van afspraken en regels als vanzelfsprekend wordt ervaren.